Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

viciously /'vi∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] hư hỏng
    [một cách] dữ dội