Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    thức ăn, đồ ăn
    choice viands
    thức ăn quý, cao lương mỹ vị, sơn hào hải vị