Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vestment /'vestmənt/  

  • Tính từ
    (thường số nhiều)
    áo lễ (của giáo sĩ)

    * Các từ tương tự:
    vestmental