Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (giải phẫu) bóng đái, bàng quang
  bong bóng
  vesica natatoria
  bong bóng cá
  bọng, túi

  * Các từ tương tự:
  vesicae, vesical, vesicant, vesicate, vesication, vesicatory