Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    bán (những hàng lặt vặt)

    * Các từ tương tự:
    vendace, vendean, vendee, vender, vendetta, vendibility, vendible, vendibleness, vending