Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

venality /vi:'næləti/  

  • Danh từ
    tính chất dễ mua chuộc