Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    cù, véo
    co giật, máy