Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vehemence /'vi:əməns/  

  • Danh từ
    sự mãnh liệt, sự kịch liệt, sự sôi nổi
    speak with vehemence
    nói sôi nổi