Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của visual display unit)
    thiết bị hiện hình