Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

variegation /,vəeri'gei∫n/  

  • Danh từ
    tình trạng có nhiều đốm màu khác nhau