Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vaporous /'veipərəs/  

 • Tính từ
  tựa hơi nước, đầy hơi nước
  vaporous clouds of mist
  những làn sương mù đầy hơi nước

  * Các từ tương tự:
  vaporously