Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

valorous /'vælərəs/  

  • Tính từ
    (thơ ca) dũng cảm

    * Các từ tương tự:
    valorously, valorousness