Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vainglory /vein'glɔ:ri/  

  • Danh từ
    tính vênh váo