Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    sự thay đổi bất thường, sự thất thường
    những thất thường của thời tiết