Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vade-mecum /,vɑ:di'meikʊm/  /,veidi'mi:kəm/

  • Danh từ
    sách cẩm nang
    từ điển chính tả là cuốn cẩm nang của mọi người thư ký