Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vacillation /,væsə'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự dao động, sự lưỡng lự