Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vaccination /,væksi'nei∫n/  

  • Danh từ
    (y học)
    sự chủng

    * Các từ tương tự:
    vaccinationist