Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

urbanity /ɜ:'bænəti/  

  • Danh từ
    kiểu cách lịch sự