Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uprightness /'ʌpraitnis/  

  • Danh từ
    sự đứng, sự đứng thẳng
    tính ngay thẳng