Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

upgrade /ˌʌpˈgreɪd/