Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unwillingness /' n'wili nis/  

  • Danh từ
    sự không bằng lòng, sự không vui lòng, sự miễn cưỡng
    sự thiếu thiện