Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unwieldiness /ʌn'wi:ldinis/  

  • Danh từ
    sự khó cầm, sự khó di chuyển
    sự khó sử dụng, sự cồng kềnh