Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không mệt mỏi, dễ chịu
    không chán

    * Các từ tương tự:
    unweariedly