Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unutilized /' n'ju:tilaizd/  

  • Tính từ
    không dùng đến