Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untimeliness /ʌn'taimlinis/  

  • Danh từ
    sự không đúng lúc
    sự quá sớm