Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untidiness /ʌn'taidinis/  

  • Danh từ
    sự không gọn ghẽ, sự bề bộn, sự bừa bãi; sự xốc xếch, sự luộm thuộm