Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    truất ngôi (vua); hạ bệ