Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untenanted /' n'ten ntid/  

  • Tính từ
    không có người ở, để không (nhà, đất)