Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsuppressed /' ns 'prest/  

 • Tính từ
  không bị chặn (bệnh)
  không bị đàn áp, không bị áp chế
  không bị cấm
  không nín, không nén được
  không bị giữ kín, không bị lấp liếm