Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không xảo quyệt, ngờ nghệch
    không khôn khéo, vụng về
    không tế nhị, thô lỗ