Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsubstantial /' ns b'st n l/  

  • Tính từ
    không có thật
    không vững chắc, không chắc chắn; yếu đuối

    * Các từ tương tự:
    unsubstantiality, unsubstantially