Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    tháo dây, cởi dây
    nới dây (cung), xuống dây (đàn)
    (nghĩa bóng) làm chùng (cân n o), làm r o (thần kinh)