Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsteadfast /' n'stedf st/  

  • Tính từ
    không kiên định, dao động

    * Các từ tương tự:
    unsteadfastness