Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unstained /' n'steind/  

  • Tính từ
    không có vết nh, không có vết bẩn
    không bị hoen ố (danh dự)