Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không loại biệt, không riêng biệt
    không dứt khoát, không rành mạch, không rõ ràng