Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unspecialized /' n'spe laizd/  

  • Tính từ
    không chuyên môn hoá