Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có thước ngắm
    không ở trong tầm nhìn
    không dùng để ngắm