Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unshapely /' n' eipli/  

  • Tính từ
    không có hình dáng đẹp, không có hình dáng cân đối