Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có khuôn, không theo khuôn, không theo mẫu
    không có hình dáng của