Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unshakeable /ʌn'∫eikəbl/  

  • Tính từ
    (cách viết khác unshakable)
    không lay chuyển được, kiên định
    an unshakeable faith
    niềm tin không lay chuyển được