Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unserviceable /,ʌn'sɜ:visəbl/  

 • Tính từ
  (viết tắt US, u/s)
  không dùng được nữa (vì quá cũ, bị hỏng…)
  an unserviceable bicycle
  chiếc xe đạp không dùng được nữa

  * Các từ tương tự:
  unserviceableness