Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unselfishness /' n'selfi nis/  

  • Danh từ
    tính không ích kỷ