Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsanctioned /' n's k nd/  

  • Tính từ
    không được phép; không được thừa nhận; (pháp lý) không được phê chuẩn