Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsanctified /' n's ktifaid/  

  • Tính từ
    không được thánh hoá