Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không trở nên chín chắn
    không ủ chín