Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unrighteous /' n'rait s/  

  • Tính từ
    không chính đáng, trái lẽ, phi l
    bất chính; không lưng thiện, ác (người)

    * Các từ tương tự:
    unrighteously, unrighteousness