Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unrequired /' nri'kwai d/  

  • Tính từ
    không đòi hỏi
    không cần, vô ích