Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unrepressed /' nri'prest/  

  • Tính từ
    chưa bị dẹp; không bị đàn áp, không bị trấn áp