Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unremarked /' nri'm :kt/  

  • Tính từ
    không ai thấy, không ai để
    không ai nhận xét