Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unreflecting /' nri'flekti/  

  • Tính từ
    không suy nghĩ, khinh suất

    * Các từ tương tự:
    unreflectingly